درباره ما

این فروشگاه فایل های مربوط به بازاریابی،تحلیل محیط بازاریابی و فروش. مدیریت تبلیغات .استراتژی بازریابی و فروش در ارتباط با شرکت های بزرگ جهانی و ملی. تحلیل بازار. تحلیل رقبا. داستان برند شرکت های جهانی و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در مورد بازاریابی به فروش می رساند و می تواند مورد استفاده مدیران و صاحبان کارخانه ها. مدیران فروش. مشاورین بازاریابی.اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان گرامی قرار گیرد